Статут


І. Загальні положення

1.1. Благодійний фонд «Призначення» імені Юрія Липи (далі – Фонд) є добровільною благодійною організацією, створеною громадянами України.

Повне найменування Фонду:

українською мовою: Благодійний фонд «Призна­чення» імені Юрія Липи;

російською мовою: Благотворительный фонд «Пред­на­значение» имени Юрия Липы;

англійською мовою: Charity Fund of Yuriy Lypa.

Скорочене найменування:

українською мовою: Благодійний фонд «Призна­чення» імені Юрія Липи;

російською мовою: Благотворительный фонд «Пред­на­значение» имени Юрия Липы;

англійською мовою: Charity Fund of Yuriy Lypa.

Статус Фонду – місцевий благодійний фонд.

Організаційно-правова форма – благодійний фонд.

Юридична адреса Фонду: 81053, Україна, Львівська обл., м. Новояворівськ, вул. Вербицького, 18.

1.2. Фонд здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05. 07. 2012 року № 5073-VІ, міжнародними договорами, згода та обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами.

Діяльність Фонду поширюється на територію Львівської області.

1.3. Фонд є юридичною особою з моменту його дер­жавної реєстрації у встановленому законодавством по­рядку, має круглу печатку, штамп, бланки, відокремлене майно, самостійний баланс, свою символіку, емблему зі своїм найменуванням та інші атрибути, які не заборонені законодавством України. Символіка Фонду затверджується Правлінням Фонду та реєструється в установленому законо­давством порядку.

1.4. Фонд має право купувати від свого імені рухоме та нерухоме майно, володіти інтелектуальною власністю, несе відповідальність за своїми зобов’я­заннями, може бути позивачем та відповідачем у судах.

1.5. Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Фонду, так само, як і втручання Фонду у діяльність державних органів, службових осіб не допускається, окрім випадків, передбачених законодавством України.

1.6. Фонд відкриває в банківських установах розра­хунковий, валютний, поточний та інші рахунки.

1.7. Держава не несе відповідальності за зобо­в’язан­­ня­ми Фонду, а Фонд не несе відповідальності за зобов’язан­нями держави.

1.8. Діяльність Фонду має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної підтримки.

ІІ. Мета, предмет, цілі, завдання
та основні форми діяльності Фонду

2.1. Основною метою діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій осіб.

2.2. Предметом діяльності Фонду є діяльність, спря­мована на соціально-культурницький розвиток Львівської області та підвищення політично-культурниць­кого рівня її населення.

2.3. Основними завданнями Фонду є:

2.3.1. сприяння розвитку громадянського суспільства, засад регіональної демократії;

2.3.2. сприяння розвитку свободи слова;

2.3.3. розвиток регіональних програм, у тому числі культурно-освітніх, що сприяють розвитку місцевого само­врядування;

2.3.4. патріотичне виховання молоді; пошук, підбір і розвиток талановитих дітей та молоді, сприяння утворенню умов для їх навчання та розкриття творчих здібностей; надання допомоги талановитій творчій молоді;

2.3.5. збереження та розвиток історико-культурного та духовного надбання Львівської області; пропагування творчих засад Юрія Липи та Івана Липи шляхом випуску їх творів, організації створення книг, фільмів, вистав на основі їх творів і про них;

2.3.6. сприяння розвитку громадянських прав та свобод;

2.3.7. сприяння соціальній реабілітації малозабезпе­че­них, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також надання допомоги малозабезпеченим, безробітним, інвалідам, людям похилого віку, в тому числі ветеранам та учасникам визвольних змагань, ветеранам праці та іншим, малозабезпеченим, багатодітним, неповним сім’ям, сім’ям з прийомними та усиновленими дітьми, особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів, та іншим особам, які потребують піклування;

2.3.8. надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків;

2.3.9. сприяння розвитку науки та освіти, реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги студентам, учням, а також ученим, науковим співробітникам, викла­дачам, учителям та іншим діячам у галузі науки та освіти; сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного та духовного роз­витку, доступу всіх верств населення, особливо мало­забезпечених, до культурних та духовних цінностей та художньої творчості; сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного та духовного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання; надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструк­тури;

2.3.10. сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги насе­ленню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, самотніми, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особ­ливості потребують соціальної підтримки та піклування;

2.3.11. сприяння захисту материнства та дитинства, надання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям, неповним сім’ям, сім’ям з прийомними та усиновленими дітьми.

2.4. Для реалізації своєї мети та завдань Фонд:

2.4.1. розробляє та реалізує власні програми;

2.4.2. залучає для їх реалізації спеціалістів;

2.4.3. укладає договори;

2.4.4. утворює тимчасові творчі колективи;

2.4.5. залучає кошти організацій та приватних осіб;

2.4.6. здійснює видавничу діяльність в установленому законодавством України порядку;

2.4.7. за­сновує власні засоби масової інформації;

2.4.8. поширює агітаційні матеріали;

2.4.9. інформує населення, розробляє заходи з метою інформування населення щодо питань соціаль­ного, культур­ного, духовного розвитку, розвитку грома­дянського сус­пільства;

2.4.10. поширює інформаційні матеріали, продукцію з власною символікою з метою популяризації програм со­ціаль­ного, культурного, духовного розвитку, розвитку грома­дянського суспільства;

2.4.11. засновує власні стипендії, премії, нагороди Фонду для дітей, що навчаються, студентів, педагогів, викладачів, діячів культури, мистецтва, науки, техніки та інше.

2.5. З метою здійснення своєї діяльності Фонд має право:

2.5.1. залучати добровільні внески та пожертвування українських та іноземних фізичних і юридичних осіб, між­народних організацій у вигляді грошових надходжень, як в національній, так і в іноземній валютах, майна та інших матеріальних цінностей для здійснення благодійної діяльності;

2.5.2. самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертву­вання;

2.5.3. укладати в межах своїх повноважень будь-які угоди, в тому числі і міжнародні, згідно з чинним законодавством України, в різних сферах своєї діяльності, здійснювати спільні проекти із зарубіжними організаціями;

2.5.4. засновувати засоби масової інформації, підпри­ємства і організації, займатися видавничою діяльністю;

2.5.5. надавати допомогу соціально незахищеним про­шаркам населення, передусім, дітям, молоді, у т. ч. обдаро­ваній молоді, та людям похилого віку;

2.5.6. організовувати та брати активну участь у соціаль­них, культурних заходах, акціях милосердя, фінансувати програми зниження безробіття;

2.5.7. організовувати соціальні, культурні заходи, акції;

2.5.8. організовувати дозвілля дітей, молоді, мало­забез­печених, багатодітних, неповних сімей, сімей з прийомними та усиновленими дітьми;

2.5.9. організовувати роботу волонтерів;

2.5.10. виробляти, видавати друковану, кіно-, відео-, радіо-, аудіо-, фотопродукцію, в тому числі сувенірну про­дукцію, та організовувати з цією метою студії;

2.5.11. поширювати друковану, кіно-, відео-, радіо-, аудіо-, фотопродукцію, в тому числі сувенірну продукцію, з метою популяризації програм соціального, культурного, духовного розвитку, розвитку громадянського суспільства, іншої діяльності, передбаченої цим Статутом та чинним законодавством України;

2.5.12. надавати допомогу закладам соціальної, куль­турної, духовної інфраструктури та сфери охорони здоров’я;

2.5.13. надавати допомогу іншим організаціям, які мають у своїй діяльності таку саму мету, бути членом інших благодійних організацій;

2.5.14. обмінюватися інформацією та фахівцями з від­повідними організаціями закордонних країн;

2.5.15. самостійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти і обсяги благодійної допомоги;

2.5.16. відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;

2.5.17. мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України «Про об’єднання громадян» для реєстрації символіки об’єднань громадян;

2.5.18. популяризувати своє ім’я (назву), символіку;

2.5.19. об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єд­нання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;

2.5.20. організовувати відпочинок і оздоровлення гро­мадян у спеціальних установах України і за її межами;

2.5.21. мати інші права згідно із законодавством України.

2.6. При здійсненні своєї діяльності Фонд зобов’язаний  забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність. Засновники та працівники Фонду не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв’язку із своїм становищем в цій організації, крім тих, що передбачені законодавством України.

2.7. Форми здійснення благодійної діяльності Фонду.

Благодійна допомога може надаватися набувачам у вигляді:

2.7.1. одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

2.7.2. систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

2.7.3. фінансування конкретних цільових програм;

2.7.4. допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

2.7.5. дарування або дозволу на безкоштовне (пільгове) використання об’єктів власності;

2.7.6. дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;

2.7.7. надання безпосередньої допомоги особистою пра­цею, послугами чи передачею результатів особистої творчої діяльності;

2.7.8. інших заходів, не заборонених законодавством України.

2.8. Здійснення Фондом благодійної діяльності у виг­ляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.

ІІІ. Органи управління Фонду

3.1. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори учасників, які проводяться не рідше одного разу на рік та є правомочними, якщо у них беруть участь не менше ніж дві третини членів Фонду.

3.1.1. До компетенції Загальних зборів Фонду належать:

- затвердження Статуту Фонду, внесення змін та до­повнень до нього;

- обрання виконавчого та контролюючого органів Фонду;

- визначення основних напрямів діяльності Фонду;

- затвердження благодійних програм;

- затвердження порядку використання майна та коштів Фонду;

- прийняття рішень про припинення Фонду і затверд­ження ліквідаційного балансу;

- затвердження річних звітів;

- визначення умов оплати праці посадовим особам Фонду;

- винесення рішень про притягнення до майнової відпо­відальності посадових осіб Фонду;

- реалізація права власності на майно та кошти Фонду;

- вирішення інших питань, що передбачені цим Статутом.

3.1.2. Рішення Загальних зборів Фонду вважається прий­нятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх. За умови рівності голосів голос головуючого на засіданні дорівнює двом голосам.

3.1.3. Рішення Загальних зборів Фонду щодо внесення змін та доповнень до Статуту, про припинення Фонду прий­маються кваліфікованою більшістю голосів (три четвертини голосів від кількості присутніх).

3.1.4. Рішення Загальних зборів Фонду оформляється протоколом, що підписується особою, яка вела засідання, головою Загальних зборів Фонду.

3.1.5. Рішення Загальних зборів Фонду набуває чинності з дня його прийняття, якщо інше не обумовлене в самому рішенні.

3.2. Виконавчим органом Фонду є Правління Фонду.

3.2.1. Правління Фонду обирається Загальними зборами Фонду у кількості не менше трьох осіб строком на два роки.

3.2.2. До складу Правління входять Президент Фонду, Віце-президент Фонду та члени Правління Фонду.

3.2.3. Правління забезпечує виконання рішень Загальних зборів Фонду, поточних і перспективних планів та планів соціально-економічного розвитку і організовує діяльність Фонду в період між Загальними зборами Фонду.

3.2.4. З метою здійснення благодійної діяльності Фонду Правління:

- розглядає будь-які питання щодо діяльності Фонду, за винятком тих, що віднесені Статутом до виключної компе­тенції Загальних зборів Фонду;

- керує роботою Фонду в період між Загальними збо­рами Фонду;

- організує виконання рішень Загальних зборів Фонду;

- вносить пропозиції на розгляд Загальних зборів Фонду щодо перспективних напрямків діяльності Фонду та принципів використання коштів Фонду;

- заслуховує звіти Президента та директора Фонду;

- розглядає та затверджує представлені Президентом Фонду проекти документів та кошториси програм діяльності Фонду;

- затверджує штатний розпис та річні кошториси витрат Фонду;

- затверджує розмір членських внесків, а також розглядає питання щодо членства в Фонді;

- затверджує ескізи штампів, печатки та символіки Фонду;

- вирішує інші питання щодо діяльності Фонду.

3.2.5. Чергові засідання Правління Фонду скликаються не рідше ніж один раз на три місяці, а позачергові – за ініціа­тивою Президента Фонду. Повідомлення про засідання надсилаються членам Правління не пізніше чотирнадцяти днів до призначеного дня (за поштовим штемпелем).

3.2.6. Засідання Правління є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини членів Правління.

3.2.7. Рішення Правління ухвалюються відкритим голо­суванням кваліфікованою більшістю голосів (дві третини голосів від кількості присутніх).

3.2.8. Рішення Правління набуває чинності з дня його прийняття, якщо інше не обумовлене в самому рішенні.

3.2.9. Член Правління Фонду до закінчення строку своїх повноважень може бути виведений зі складу Правління тільки Загальними зборами Фонду і лише у випадках:

- добровільного виходу з членів Фонду на підставі поданої до Правління Фонду заяви про свій вихід;

- у зв’язку з грубими порушеннями чинного законо­давства України та Статуту Фонду;

- у разі смерті.

3.2.10. Рішення про виключення з членів Правління Фонду приймається двома третинами голосів членів Прав­ління. Рішення про виключення підлягає затвердженню Загальними зборами Фонду. Член Правління Фонду вва­жається виключеним з дня затвердження Загальними зборами рішення Правління Фонду.

3.2.11. Член Фонду вважається прийнятим до членів Правління Фонду з дня затвердження Загальними зборами рішення Правління Фонду.

3.2.12. Члени Правління Фонду зобов’язані забез­пе­чити виконання статутних вимог, вільний доступ до своїх звітів, документів різноманітної діяльності.
Чле­ни Правління, як і інші посадові особи Фонду, не мають права отримувати матеріальні переваги і додаткові кошти у зв’язку із своїм становищем у цій організації, крім тих, що передбачені законодавством України.

3.2.13. Роботою Правління Фонду керує Президент Фонду, який обирається Загальними зборами Фонду терміном на п’ять років.

3.2.14. Президент Фонду:

- організує роботу Правління Фонду;

- готує і скликає засідання Правління Фонду;

- виносить питання на розгляд Правління Фонду та го­ловує на його засіданнях;

- забезпечує виконання поточних та перспективних пла­нів діяльності Фонду;

- виконує інші функції, що покладені на нього Загальними зборами та Правлінням;

- організовує виконання рішень Загальних зборів і звітує перед ними;

- розпоряджається фінансовими і матеріальними ре­сурсами Фонду в межах наданих йому повноважень;

- розглядає і вносить на затвердження Загальних збо­рів кошториси доходів і видатків Фонду, звіти про надходження і витрати коштів;

- визначає форми і розміри оплати праці штатних пра­цівників Фонду;

- діє від імені Фонду, без довіреності представляє його інтереси у відносинах з державними органами і гро­ма­д­сь­кими організаціями, науковими, культурно-просвіт­ницькими установами, комерційними структурами, орга­ніза­ціями, окремими громадянами;

- має право підпису фінансових документів Фонду, кошторисів доходів і видатків, звітів, листів та інших ділових документів, претензій, позовних заяв та інших документів до суду, інших державних установ та органів;

- здійснює господарське управління майном та коштами Фонду, укладає від імені Фонду угоди, договори, видає обов’язкові для виконання накази та розпорядження, видає довіреності;

- відкриває та закриває рахунки в банківських та інших фінансово-кредитних установах;

- видає необхідні для здійснення діяльності Фонду на­кази, розпорядження та вказівки, обов’язкові для всіх працівників та членів Фонду;

- виконує інші функції, що покладені на нього Загаль­ними зборами Фонду та Правлінням Фонду.

3.3. Адміністративно-виконавчим органом, що забез­пе­чує поточну діяльність Фонду, є дирекція на чолі з директором Фонду.

3.3.1. Дирекція Фонду:

- організує і виконує поточну роботу Фонду;

- забезпечує практичне виконання рішень Загальних зборів Фонду та Правління;

- готує і подає на розгляд Президента Фонду питання, що виникають у процесі діяльності Фонду;

- розробляє нормативно-методичну та інструктивну до­кументацію Фонду;

- складає проекти річних кошторисів витрат коштів Фонду;

- готує Загальним зборам Фонду та Президентові інфор­маційні матеріали про діяльність Фонду.

3.3.2. Дирекцію Фонду очолює директор, який призна­чається Правлінням Фонду та затверджується Загальними зборами Фонду терміном на два роки.

Директор Фонду:

- представляє Фонд у стосунках з державними органами, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, органами місцевого самовряду­вання та об’єднаннями громадян;

- укладає без довіреності від імені Фонду цивільно-правові угоди;

- відкриває рахунки в установах банку;

- має право першого підпису документів;

- приймає на роботу та звільняє працівників дирекції та інших штатних працівників Фонду, визначає умови оплати їх праці;

- у межах своїх повноважень здійснює господарське управління майном та коштами Фонду;

- виконує інші функції, що покладені на нього Загаль­ними зборами Фонду та Правлінням Фонду.

3.3.3. Директор та дирекція Фонду несуть відпові­дальність за виконання програм і планів Фонду.

3.3.4. На штатних працівників Фонду поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

3.4. Члени виконавчого органу Фонду, крім дирек­тора, не одержують заробітну плату за свою роботу в цьому органі. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов’язків у цих органах, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Фонду за рішенням Правління.

3.5. Контролюючі функції у Фонді здійснює Наглядова рада чисельністю не менше трьох осіб, які обираються терміном на чотири роки на Загальних зборах Фонду та підзвітна тільки їм.

3.5.1. Наглядова рада зі свого складу обирає Голову, а також секретаря Наглядової ради, які затверджуються Загальними зборами Фонду.

3.5.2. Засідання Наглядової ради проводиться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік, і оформлюється протоколом, який підписує Голова Наглядової ради.

3.5.3. Рішення Наглядової ради є чинним, якщо за нього проголосувало більше половини членів ради.

3.6. Наглядова рада:

- контролює відповідність дій виконавчих органів Фонду, а також окремих її керівних осіб нормам цього Статуту, сумісність їх дій з Програмою Фонду і чинним законодавством України;

- розглядає та представляє на Загальні збори Фонду для затвердження звіти, які подає Правління Фонду;

- розглядає конфліктні ситуації, робить висновки, вно­сить свої рекомендації до керівництва та виконавчих органів Фонду;

- контролює порядок використання коштів та майна Фонду;

- виконує інші функції, які передбачені цим Статутом та рішеннями Загальних зборів Фонду.

IV. Права та обов’язки членів Фонду, прийняття в члени Фонду та вибуття з нього

4.1. Членами Фонду мають право бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства. Члени Фонду обираються Правлінням Фонду.

Умовами для прийняття у члени Фонду є:

- визнання Статуту Фонду;

- досягнення 18-річного віку.

4.2. Члени Фонду мають право:

- обирати і бути обраними у керівні та виконавчі органи Фонду;

- брати участь в управлінні справами Фонду в порядку, визначеному даним Статутом;

- брати участь у конференціях, семінарах та інших за­ходах, організованих Фондом;

- отримувати інформацію про діяльність Фонду, в тому числі знайомитися з даними бухгалтерського обліку та звітності;

- звертатися в органи Фонду для захисту своїх законних прав та інтересів;

- вимагати в установленому порядку скликання Загаль­них зборів Фонду;

- добровільного виходу із Фонду;

- голосувати з усіх питань, що розглядаються на Загаль­них зборах Фонду.

4.3. Члени Фонду зобов’язані:

- дотримуватися вимог Статуту Фонду, виконувати рі­шення органів Правління Фонду;

- сплачувати членські внески, розмір яких затверджу­ється Правлінням.

4.4. У члени Фонду приймаються за особистою пись­мовою заявою на ім’я Президента Фонду.

4.5. Припинення діяльності у статусі члена Фонду здійснюється з часу подання до Президента Фонду відповід­ної заяви.

V. Джерела фінансування та порядок використання майна і коштів Фонду

5.1. У власності Фонду може бути рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, земля, а також майно, придбане на законних підставах як на території України, так і за кордоном.

5.2. Фонд має право укладати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.

5.3. Джерела формування майна та коштів Фонду:

5.3.1. внески засновників та інших благодійників;

5.3.2. благодійні пожертви, благодійні внески, даруван­ня, заповіти та інші внески фізичних, юридичних осіб, надані у грошовій та натуральній формах;

5.3.3. надходження від проведення благодійних кампа­ній зі збору благодійних пожертв, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалі­зації майна та пожертв, які надійшли від благодійників;

5.3.4. доходи від депозитних вкладів та від цінних папе­рів, надходження від підприємств, організацій, які перебувають у власності Фонду;

5.3.5. благодійні внески та пожертвування, що мають цільовий характер, надані фізичними та юридичними осо­бами в грошовій та натуральній формах;

5.3.6. придбання за рахунок належних Фонду коштів, майна, транспортних засобів, продуктів харчування та мате­ріалів через систему торгівлі, у юридичних і приватних осіб (в тому числі зарубіжних) за готівковий та безготівковий рахунок;

5.3.7. інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.4. Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.

5.5. Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.

VI. Господарська та фінансова діяльність Фонду

6.1. Господарська діяльність Фонду.

6.1.1. Фонд здійснює господарську діяльність, спря­мовану на виконання його статутних цілей та завдань.

6.1.2. Фонд є самостійним у питаннях прийняття гос­­по­дарських рішень, визначення умов оплати праці пра­цівникам апарату Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства України.

6.1.3. Фонд може орендувати в організаціях, підпри­ємствах, установах і громадян (в тому числі іноземних) приміщення, обладнання, інструменти, транспортні засоби з відповідним відшкодуванням власникам витрат по їх використанню, чи безкоштовно, за погодженням сторін.

6.1.4. Фонд має право продавати, обмінювати, позичати і надавати в безоплатне користування своє майно та кошти іншим підприємствам, організаціям, товариствам і громадянам.

6.1.5. За умови реалізації довгострокових програм вико­ристання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.

6.1.6. Розмір витрат на утримання Фонду не може перевищувати 20% від кошторису Фонду в поточному році, якщо інше не буде встановлено державою.

6.1.7. Фонд є благодійною організацією, що існує лише на членські внески і добродійні пожертви і звільняється від сплати податків та інших платежів до бюджету і спеціальних фондів згідно з законодавством України.

6.2. Фінансова діяльність Фонду.

6.2.1. Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та благодійної діяльності як в національній, так і в іноземній валютах.

6.2.2. Порядок відкриття та ведення банківських рахун­ків Фонду встановлюється Національним банком України.

6.2.3. Фінансова діяльність Фонду здійснюється від­повідно до вимог законодавства України.

6.2.4. Фінансова діяльність, спрямована на благо­дій­ництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність. Надходження до Фонду від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійництво і забезпечення господарської діяльності.

6.3. Звітність Фонду.

6.3.1. Фонд та створені ним підприємства, організації ведуть бухгалтерський облік та статистичну звітність у встановленому державою порядку, з урахуванням особ­ливостей його діяльності.

6.3.2. Форми, порядок складання та подання фінансової звітності про використання коштів та майна Фондом вста­новлюються центральним податковим органом з ураху­ванням особливостей благодійної діяльності.

6.3.3. Благодійники на їх вимогу можуть отримати звіт про використання Фондом переданого ними майна, коштів, цінностей, а у випадках, коли благодійне майно, кошти та цінності, передані за цільовим призначенням, звіт подається благодійнику в обов’язковому порядку. Набувачі благодійної допомоги у формі цільового призначення повинні звітувати перед благодійниками та Фондом про їх використання.

6.3.4. Фонд зобов’язаний стати на облік у податкових органах за його місцезнаходженням у встановлений термін, згідно з чинним законодавством України.

VII. Міжнародна діяльність Фонду

7.1. Фонд на підставі чинних нормативних актів має право проводити міжнародну діяльність. Міжнародна бла­годійна діяльність здійснюється шляхом участі в міжнародних благо­дійних проектах, участі в роботі міжнародних благо­дійних організацій, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

7.2. Для здійснення міжнародної діяльності Фонд має право відряджати у встановленому порядку працівників Фонду та інших громадян за їх згодою.

VIII. Порядок внесення змін
та доповнень до Статуту

8.1. До Статуту Фонду можуть вноситись доповнення та зміни, які не повинні змінювати форму власності та стано­вити своїм змістом перетворення або ліквідацію Фонду.

8.2. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту подаються на розгляд Загальних зборів Фонду. Зміни до Статуту вносяться рішенням Загальних зборів Фонду, яке підтримано не менше ? присутніх на зборах.

8.3. Реєстрація змін до Статуту здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

IХ. Порядок припинення Фонду

9.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Фонду здійснюється за рішенням вищого органу управління Фонду – Загальних зборів Фонду.

9.2. При злитті, приєднанні, поділі, перетворенні Фонду його права і обов’язки переходять до правонаступників.

9.3. Фонд не може бути перетворений в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

9.4. Ліквідація Фонду здійснюється за рішенням За­гальних зборів або суду в установленому порядку. Для проведення процедури ліквідації Фонду призначається ліквідаційна комісія, до якої з дня ії призначення переходять повноваження щодо управління справами Фонду.

9.5. У разі ліквідації Фонду його майно та кошти, після задоволення законних претензій, передаються в інші неприбуткові організації відповідного виду або зарахо­вуються до бюджету.

9.6. При припиненні Фонду звільненим працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

9.7. Фонд вважається ліквідованим з моменту внесення запису в Єдиний державний реєстр.